Ring til os på: 36 93 26 18

Vi er klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på tlf. 36 93 26 18

Advokatfirmaet Per H. Jensen er etableret på følgende adresse:

Algade 78, st.

4500 Nykøbing S

Kontoret kan kontaktes på telefon nummer + 45 36932618 samt på e-mailadressen post@jensen-advokat.dk. Firmaets CVR-nummer er: 32233848.

Advokatfirmaet Per H. Jensen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Firmaet har klientbankkonti i Sparekassen Sjælland-Fyn.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokat Per H. Jensen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Herudover er firmaet medlem af Danske advokater.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Per H. Jensen uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Kontoret anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaet Per H. Jensen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Andersen Advokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Advokatrådet indførte i 2005 krav om, at man som advokat overfor forbrugere skal give klienter en række oplysninger i forbindelse med, at man som advokat påtager sig en sag. Der skal skriftligt orienteres om følgende:

  • De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand man kan forvente at få
  • Størrelsen af det honorar, advokaten skal have for at bistå med sagen. Hvis det ikke er muligt at oplyse om et fast honorar, skal advokaten enten angive den måde honoraret beregnes på eller give et begrundet overslag.
  • De udlæg advokaten forventer at have på sagen, herunder afgifter til det offentlige.

Hvis du er forbruger, vil du tillige modtage en grundig orientering om mulighederne for at opnå fri proces eller opnå retshjælpsdækning.

Erhvervsdrivende vil i videst mulig omfang blive orienteret på samme måde som forbrugere.

Det følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme, at advokater skal sikre sig at:

  • klienten legitimerer sig med navn, adresse, cpr. eller cvr. nummer før der optages forretningsmæssig forbindelse,
  • de indhentede identitetsoplysninger opbevares i mindst 5 år efter klientforholdets ophør og,
  • dokumenter m.v. angående nævnte transaktioner opbevares i mindst 5 år efter gennemførelsen.

Klienter skal fremsende/aflevere legitimation med billede og cpr. nummer og nuværende folkeregisteradresse. Rent praktisk betyder det, at man skal vedlægge kopi af enten kørekort eller pas samt sygesikringsbevis.

Retshjælpsdækning
Advokatfirmaet bistår med ansøgning om retshjælpsdækning og fri proces.

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, Advokat Per H. Jensen leverer til klienten, med mindre andet er aftalt skriftligt.

1. Udførelse af opgaven

Advokat Per H. Jensen og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, Retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler undersøges det ved modtagelsen af en sag, om der eksisterer interessekonflikter, som forhindrer os i at påtage os sagen.

Advokat Per H. Jensen er undergivet reglerne i Hvidvaskningsloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter de herom gældende regler.

Til brug for behandling af en sag skal vi som følge heraf altid have kopi af sygesikringskort samt kopi af enten pas eller kørekort.

Advokat Per H. Jensen opbevarer alle sagsakter på elektronisk arkiv i tre år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning, bortset fra, at Advokat Per H. Jensen kan tilbageholde materialet, indtil fuld betaling har fundet sted.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Advokat Per H. Jensen leverer til klienten i forbindelse med sagen, men Advokat Per H. Jensen har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Vi korresponderer blandt andet via E-mail. Ikke al E-mailkorrespondance er krypteret, og vi er ikke ansvarlige for vira, ikke godkendte ændringer, manipulationer o. lign.

2. Honorar, fakturering og klientmidler

Advokat Per H. Jensen fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde udenfor normal arbejdstid, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af Advokat Per H. Jensen ydelser, det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden, og det opnåede resultat.

Standses en opgave, før den er fuldført p.g.a. forhold, der ikke kan tilskrives Advokat Per H. Jensen, beregnes der salær efter medgået tid, med mindre andet aftales skriftligt. Dette gælder også i de tilfælde, hvor opgaven afbrydes efter anbefaling fra Advokat Per H. Jensen.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder tinglysningsafgift, stempelgebyr, retsafgift, og andre afgifter og gebyrer af enhver art, rejse- og opholdsudgifter, forplejning og større kopierings- og forsendelsesudgifter, skal betales udover salæret.

I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, f.eks. de timepriser der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold gives klienten oplysninger om honoraret, før arbejdet påbegyndes. Enhver angivelse af salær ved sagens begyndelse og i dens forløb er et vejledende og ikke-forpligtende estimat.

Advokat Per H. Jensen fakturerer normalt som minimum kvartalsvis bagud og med større hyppighed, hvis tidsforbruget giver anledning til det. Der kræves dog forudbetaling af større eksterne omkostninger.

Klienten hæfter for fakturabeløbet, selvom der måtte være indgået aftale om, at fakturaen sendes til tredjemand for betaling.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter og rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Alle klientmidler, der betros Advokat Per H. Jensen, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

3. Fortrolighed og hvidvaskning

Advokat Per H. Jensen behandler alle oplysninger modtaget af eller om klienten fortroligt. Alle i Advokat Per H. Jensen er pålagt en udvidet tavshedspligt, og derudover har Advokat Per H. Jensen sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.

Advokatfirmaet Per H. Jensen er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag.

Vi er desuden forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse er vi også forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Ifølge loven om forebyggende foranstaltninger skal vi samtidig udarbejde og efterleve interne regler, der netop omhandler klientlegitimation, indberetning, intern kontrol m.v.

4. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Advokat Per H. Jensen er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret er dog for såvel Advokat Per H. Jensen og medarbejdere begrænset til et beløb svarende til den maksimale dækning på advokatansvarsforsikringen, som oplyses på forlangende. Advokat Per H. Jensen er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Advokat Per H. Jensen og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Advokat Per H. Jensen og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokat Per H. Jensen har henvist klienten til, ligesom Advokat Per H. Jensen og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokat Per H. Jensen efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

5. Uafhængighed og interessekonflikter

Det er af afgørende betydning for vores virke som advokater i et retssamfund, at vi er uafhængige, og at vore klienter har tillid til os og ved, at vi altid kun varetager klienternes interesser.

De Advokatetiske Regler foreskriver, at advokater ikke må bistå en klient i en situation, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger en nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår. Reglen indebærer, at vi altid her på kontoret, når vi modtager en sag, sikrer os, at der ikke opstår risici for, at der indtræder en interessekonflikt.

Vi opfordrer altid vore klienter til straks at give os besked, såfremt en klient skulle blive opmærksom på, at der er risici for, at vores uafhængighed er truet, eller at en interessekonflikt kan opstå.

6. Etik og god advokatskik

Per H. Jensen følger det danske advokatsamfunds regler for advokatetik og god advokatskik.

Vi praktiserer i henhold til Advokatrådets regler og er således omfattet af tavshedspligt i forhold til de sager, vi arbejder med, har indsigt i eller kendskab til.

Det er en bærende tanke i vores rådgivning, at vores klienters tillid til os er betinget af vores fortrolige og høje etiske behandling af deres forhold.

Det er derfor vigtigt for os at være en troværdig samarbejdspartner.

7. Lovvalg og værneting

Advokat Per H. Jensens rådgivning og andre ydelser samt disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Evt. konflikter skal søges løst ved direkte forhandling mellem parterne. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling indenfor 14 dage efter fremkomsten af en skriftlig klage, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved de danske domstole.

Sag skal anlægges ved Advokat Per H. Jensens hjemting. Klienten er dog altid berettiget til at forelægge eventuelle klagepunkter for advokatmyndighederne efter gældende regler.

8. Spørgsmål og kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til vore forretningsbetingelser, din sag eller til kontoret i øvrigt, henviser vi til, at du altid kontakter Per H. Jensen eller den sekretær, der behandler din sag.

9 . Eventuelle klager

Hvis klienten har indsigelser mod de salærer mv., der udskrives, kan klienten klage til Advokatnævnet, hvis adresse er:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet

Vore kontaktoplysninger er som følger:

Advokatfirmaet Per H. Jensen

Algade 12, 1.,

4500 Nykøbing S

TLF.: 36 93 2618

@: post@jensen-advokat.dk

 


Advokat Per H. Jensen
Algade 12, 1.
4500 Nykøbing S
Tlf. 36 93 26 18
cvr. 32 23 38 48
♬Læs op

Kontoret yder gratis mundtlig retshjælp v/personligt fremmøde hver torsdag i tidsrummet klokken 16.00–18.00.
Sagsområder

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Priser

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Kontakt

Tryk her for at læse mere


Læs mere