Ring til os på: 36 93 26 18

Vi er klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på tlf. 36 93 26 18

Advokatfirmaet Per H. Jensen er etableret på følgende adresse:

Algade 78, st.

4500 Nykøbing S

Kontoret kan kontaktes på telefon nummer + 45 36932618 samt på e-mailadressen post@jensen-advokat.dk. Firmaets CVR-nummer er: 32233848.

Advokatfirmaet Per H. Jensen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Firmaet har klientbankkonti i Nordea.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokat Per H. Jensen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Herudover er firmaet medlem af Danske advokater.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Per H. Jensen uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Kontoret anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaet Per H. Jensen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Andersen Advokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Advokatrådet indførte i 2005 krav om, at man som advokat overfor forbrugere skal give klienter en række oplysninger i forbindelse med, at man som advokat påtager sig en sag. Der skal skriftligt orienteres om følgende:

  • De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand man kan forvente at få
  • Størrelsen af det honorar, advokaten skal have for at bistå med sagen. Hvis det ikke er muligt at oplyse om et fast honorar, skal advokaten enten angive den måde honoraret beregnes på eller give et begrundet overslag.
  • De udlæg advokaten forventer at have på sagen, herunder afgifter til det offentlige.

Hvis du er forbruger, vil du tillige modtage en grundig orientering om mulighederne for at opnå fri proces eller opnå retshjælpsdækning.

Erhvervsdrivende vil i videst mulig omfang blive orienteret på samme måde som forbrugere.

Det følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme, at advokater skal sikre sig at:

  • klienten legitimerer sig med navn, adresse, cpr. eller cvr. nummer før der optages forretningsmæssig forbindelse,
  • de indhentede identitetsoplysninger opbevares i mindst 5 år efter klientforholdets ophør og,
  • dokumenter m.v. angående nævnte transaktioner opbevares i mindst 5 år efter gennemførelsen.

Klienter skal fremsende/aflevere legitimation med billede og cpr. nummer og nuværende folkeregisteradresse. Rent praktisk betyder det, at man skal vedlægge kopi af enten kørekort eller pas samt sygesikringsbevis.

Retshjælpsdækning
Advokatfirmaet bistår med ansøgning om retshjælpsdækning og fri proces.

Forretningsbetingelse pr. 1/1 2015

  1.  Generelt om vores bistand og kontoret

Advokat Per H. Jensen vil i forbindelse med påtagelse af en sag informere om de væsentligste elementer i  bistanden, hvis den ikke allerede fremgår af sammenhængen.

I forbrugerforhold vil der altid fremsendes en ordrebekræftelse, hvori  navnlig redegøres for dels den bistand, som klienten kan forvente, dels størrelsen af det honorar, som kontoret skal have for at bistå med sagen, og dels eventuelle udlæg, som det må forventes at kontoret vil have på sagen. Det undersøges, om der er mulighed for at få dækket udgiften til advokat, helt eller delvist, gennem offentligt tilskud (fri proces) eller gennem forsikring (retshjælp).

Advokat Per H. Jensen forpligter sig til over for  klienterne at yde en kvalificeret juridisk bistand, der vil blive leveret til aftalt tid og i aftalt omfang. Ved en sags afslutning opbevares  alle sagsakter på arkiv i mindst 5 år, og alle de originale dokumenter vil blive tilbageleveret senest ved sagens afslutning.

Advokater på kontoret er beskikket af Justitsministeriet. Samtlige advokater er forpligtet til at være medlemmer af Advokatsamfundet, og er dermed underlagt Advokatrådets Advokatetiske Regler.

  1.  Legitimation 

Med vedtagelsen af Lovbkg. nr. 806 af 6/8 2009 ’om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (’hvidvaskningscirkulæret’) gælder der et krav om, at alle klienter skal kunne legitimeres

Som følge heraf skal der til brug for behandling af en sag altid afleveres kopi af sygesikringskort samt kopi af enten pas eller kørekort.

3.  honorar

Som udgangspunkt vil  honoraret blive fastsat ud fra hver enkelt sag. De elementer, der indgår i  vurderingen af størrelsen af  honoraret er navnlig; det anvendte tidsforbrug, hvem der har medvirket til at løse opgaven, kompleksiteten i opgaven, om det har været nødvendigt med en indsats under betydelig tidspres, opgavens betydning for klienten, det forbudne ansvar med at løse opgaven, samt det opnåede resultat.

Det er derfor, som regel, en samlet efterfølgende vurdering der afgør, hvadderberegnes i honorar for bistanden samtidig med, at det holdes for øje, at  honoraret skal stå mål med det opnåede resultat.

I forbrugerforhold vil vi altid oplyse om  honorarets størrelse, og hvis det ikke er muligt at oplys et fast honorar, da vildet blive oplyst den måde, som  honoraret beregnes  på. Som hovedregel vil der i forbindelse med, at det oplyses om  honoraret blive anmodet om at modtage et a conto beløb som sikkerhed for betaling.

4. Betalingsbetingelser

Faktureringstidspunkt er afhængigt af hvilken sagstype, der er tale om, herunder navnlig også, om klienten er forbruger eller erhvervsdrivende. Det er  opfattelsen, at det bedste overblik for klienten altid er, at der i sager af større økonomisk karakter sker en løbende a conto fakturering, således at klienten altid har et overblik over, hvad omkostninger har været og hvad de må forventes at være.

Betalingsbetingelser: netto kontant 14 dage fra faktureringstidspunktet. Der beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens regler 30 dage fra fakturaens datering.

Nykøbing Sjælland den 1. januar 2015

Per H. Jensen


Advokat Per H. Jensen
Algade 78, st.
4500 Nykøbing S
Tlf. 36 93 26 18
cvr. 32 23 38 48
♬Læs op

Kontoret yder gratis mundtlig retshjælp v/personligt fremmøde hver torsdag i tidsrummet klokken 16.00–18.00.
Sagsområder

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Priser

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Kontakt

Tryk her for at læse mere


Læs mere